Komornik wszczął przeciwko Tobie egzekucję? Lepiej zapłać w ciągu miesiąca!

Wejście w życie 1 stycznia 2019 r. Ustawy o komornikach sądowych oraz Ustawy o kosztach komorniczych zrewolucjonizowało polską egzekucję sądową. Szczególnie ważne jest to, że zmianie uległy stawki pobieranych przez komorników opłat.

Opłaty w sprawach wszczętych do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość dotychczasowych opłat egzekucyjnych była dotychczas – zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – uzależniona od sposobu egzekucji. W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności:

  • z rachunku bankowego,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego,

– komornik pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Przy zastosowaniu innych sposobów egzekucji komornik pobierał opłatę w wysokości 15% wyegzekwowanego świadczenia.

Opłaty od 1 stycznia 2019 r.

Wejście w życie ustawy o kosztach komorniczych wprowadziło jedną podstawową opłatę w wysokości 10%. Ustawodawca przewidział jednak pewien szczególnie korzystny dla dłużnika wyjątek. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o kosztach komorniczych: jeżeli dłużnik w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do komornika sądowego lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia – komornik ściągnie od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości tylko 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Oznacza to, że dobrowolnie spłacając swoje zadłużenie w ciągu pierwszego miesiąca prowadzenia egzekucji dłużnicy będą musieli zapłacić ponad trzykrotnie niższą opłatę, niż w przypadku wyegzekwowania od nich roszczenia w późniejszym terminie. Takie rozwiązanie może zmotywować dłużników do szybszej spłaty dochodzonego roszczenia. Ponadto w nowym stanie prawnym nie faworyzuje się już osób, którym są dokonywane potrącenia z wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego. Najniższe opłaty płacą ci, którzy sami chcą szybko regulować swoje zadłużenie!

Podstawowa opłata egzekucyjna z art. 27 ust. 1 u.k.k. : Opłata przy dobrowolnych wpłatach w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z art. 27 ust. 2 u.k.k. :
10% wartości wyegzekwowanego świadczenia 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia

 Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 52 ustawy o kosztach komorniczych do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy.

Jarosław Mikołaj Skoczeń Emmerson Realty

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook